Regulamin sklepu Chapeau-bas

I. INFORMACJE:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego Chapeau-bas, działającego pod adresem: www.chapeau-bas.pl jest Chapeau-bas Jerzy Stankiewicz,  NIP: 615205366, REGON:36597420, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 59-970 Zawidów  (dalej zwany  „Sklepem”), zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Niniejszy Regulamin jest należy utożsamiać z regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Oferta Sklepu zamieszczana jest na stronie internetowej pod adresem: www.chapeau-bas.pl
 4. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych Państw.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 6. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolne do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.
 7. Do dokonywania zakupów w Sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

 9. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www. chapeau-bas.pl . Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie: www. chapeau-bas.pl, Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.

 10. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu).
 11. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tylko częściowej realizacji albo anulowania całości zamówienia.
 13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i ceny pierwotnie zamówionemu towarowi, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia, w którym to przypadku nie dochodzi do zawarcia nowej umowy.
 14. W przypadkach, gdy Klienta zdecyduje o anulowaniu zamówienia (pkt 12 powyżej) albo o nieprzyjęciu świadczenia (pkt 13 powyżej), Sklep zwraca Klientowi całą uiszczoną wcześniej należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni .
 15. Sklep Chapeau-bas zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na towary. Zasady promocji, w tym sposoby dostawy towaru, sposoby płatności oraz ceny oferowanych produktów obowiązują do terminu obowiązywania danej akcji promocyjnej, odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
 16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. W przypadku wysyłania towaru partiami, faktura obejmująca daną partię,  zostaje wystawiona w chwili skompletowania i przygotowania danej partii do wysyłki.

 17. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem: kontakt@chapeau-bas.pl. Do skuteczności cofnięcia lub zmiany zamówienia konieczne jest wyraźne potwierdzenie cofnięcia lub zmiany przez Sklep, co będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku otrzymania przez Klienta maila w tym zakresie.
 18. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie, podczas dokonywania zamówienia lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.

 19. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez sklep działający, jako Administrator Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 20. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy Chapeau-bas Jerzy Stankiewicz. Klienci mają prawo wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu, co do ich przetwarzana, jak również mają prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.

 21. Klient może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Sklepu oraz podmiotów współpracujących ze Sklepem na podany adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms na wskazany numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana. 
 22. Klient może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu na wskazany numer telefonu w celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.
 24. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.chapeau-bas.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2017-01-20.

 

II. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji.  Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

 

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności za zamówienia w sklepie www.chapeau-bas.pl:

1) przelewy natychmiastowe -obsługiwane są poprzez przelewy24 (www.przelewy24.pl),

2) klasyczna wpłata na konto - wpłaty należy dokonywać na rachunek BZWBK : 80109019680000000133805553 Jerzy Stankiewicz Chapeau-bas ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 59-970 Zawidów (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia),

3) płatność przy odbiorze - płacisz za całość zamówienia kurierowi przy odbiorze paczki.

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podawany czas realizacji był zgodny z faktycznym czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie (chyba że wybrano płatność za pobraniem) do momentu wysłania zamówienia do Klienta. Przesyłki wysyłane są w dni robocze za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta.
 3. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

V. REKLAMACJE/GWARANCJA

 1. Chapeau – bas będący sprzedawcą ponosi odpowiedzialność wobec Klienta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: Chapeau-bas Jerzy Stankiewicz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 59-970 Zawidów  lub adres mailowy: kontakt@chapeau-bas.pl.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład
  z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 4. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.chapeau-bas.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień(parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.
 5. W przypadku, gdy towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją producenta, okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem.

 

VI. WYMIANA/ZWROT

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę lub zwrot zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model) lub zwrócić go, ale zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wysyłki wymienionego towaru.
 2. Wymianie i zwrotom nie podlegają towary produkowane na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Zgłoszenie chęci wymiany lub zwrotu towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub za pośrednictwem drogi mailowej oraz jednoczesne odesłanie towaru, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania towaru. Złożenie oświadczenia dotyczącego wymiany lub zwrotu towaru po tym terminie uznaje się za nieskuteczne.
 4. Prawo wymiany i zwrotu dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, przy czym dla realizacji prawa wymiany towaru opakowanie jest integralną częścią towaru). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary Klientowi na jego koszt.
 5. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail, a następnie odesłać towar do Sklepu.
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany lub zwrotu.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 8.  Pytania dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@chapeau-bas.pl.
 9. W przypadku zwrotu towarów Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zakupionej rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@chapeau-bas.pl.